POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Piróg SKANDIEKO ul. Urodzajna 2B, 70-889 Szczecin, NIP 9552098674, REGON 361454477 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem
  W przypadku chęci wniesienia, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy na adres Ewa Piróg SKANDIEKO ul. Urodzajna 2B, 70-889 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@skandieko.pl
 3. Cele oraz podstawa przetwarzania danych
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
  ● w celu: nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  ● w celu: nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej firmy, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”)
  ● w celu: korzystania z fanpage’ów firmy na portalu Facebook na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).
  ● w celu: wypełnienia obowiązków prawnych administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO („ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).
 4. Prawnie uzasadniony interes Administratora
  Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym po stronie Administratora jest przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zawartych umów o współpracy.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów.
 6. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Administratora, jak również do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 7. Uprawnienia
  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
  W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:
  ● żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 15 RODO;
  ● żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.16 RODO;
  ● żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art.17 RODO;
  ● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.18 RODO;
  ● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 21 i 22 RODO;
  ● w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W każdej chwili Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Informacja co do wymogu podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy oraz nawiązanie kontaktu z nami w celach wcześniej opisanych w punkcie 3.